زندگی صحـنه ی یکتـای هنرمنـدی ماسـت...
پیوست عکس:
5214133-jazzaab-ir.jpg
دیدگاه
TANHA15

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

1395/09/10 - 18:51 توسط Mobile
ayeh79

اووووووووووه...ایول ایول

1395/09/12 - 12:29

پسندیده شده توسط