تنها یک تـــنــهــا می داند... که تنهایی تنها درد یک تنـــها نیســت...
پیوست عکس:
291276-7559-l.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط