کاش ميشد يک لحظه جايمان را با هم عوض کنيم... شايد تو ميفهميدي چقدر بي انصافي و من مي فهميدم چـــرا ؟
پیوست عکس:
images (12).jpg

پسندیده شده توسط