حسین جان ...

دوباره قصد نمودم كه نوكرت باشم
در اين دو مـاه عـزا رخصتي بده آقا
پیوست عکس:
426115610_99486.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط