پنج قاعده طلایی: اگر درحق تو ظلمی شد،تو ظلم نکن اگربه تو خيانت کردند توخيانت مکن اگر دروغگویت خواندند،خشمگين مشو اگرتعریفت کردند شادمشو واگرنکوهشت کردند،آرام باش از امام باقر که سلام خداوند بر او باد.

پسندیده شده توسط