بی شمـــا اینـــ نای نالـــان بی نواست!!این نــــواها از نفســـ های شماستـــ.

پسندیده شده توسط