مسیر ومقصد خود را باهم اشتباه نگیرید چون اکنون هوا طوفانی است دلیل نمیشود که به آفتاب نمیرسید...

پسندیده شده توسط