به بعضیا باس گفت : مشتـــی این دلــه مزرعه که نیست هـی شخمـش میزنـی لعنتــی !

پسندیده شده توسط