بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند. عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت. از بیـــراهه ها بیــــا بــــرای دیـــدن کســـی کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!
دیدگاه
ayeh79

سلام بی وفا اصن نه سلامی نه علیکی نه یادی پارسال دوست امسال آشنا واقعن این رسم رفاقته

1395/06/3 - 19:07
my_companion

سلام آیه جونم :x
خوبی خواهر ؟؟ :)
این جوری نگو ناراحت میشم:(
عزیز دلم یه مقدار مشغله دارم فرصت نمیکنم بیام فیس.

1395/06/4 - 13:53
ayeh79

وای خدا نکنه چی شده..حالابعدا برام میگی آجی..ببخشید اگه ناراحتت کردم فدات

1395/06/4 - 19:21
my_companion

چیزی نشده عزیز دلم :x
نه بابا ناراحت نشدم:)
دوووووووووووووووووووست دارم :-* :x

1395/06/5 - 09:57
ayeh79

اوووووووووووووف ..همچنینننننننننننن

1395/06/5 - 17:02

پسندیده شده توسط