ﻭﻗــﺘﯽ ﺷــﻤﺎ ... 'ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ' .... ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ . . ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.... 
دیدگاه
ayeh79

آخییییییییییییییییییییییییییییی

1395/08/5 - 19:33
my_companion

آیه جان زهرا جان ممنونم :x:)

1395/08/5 - 21:25

پسندیده شده توسط