بودنها هم بودنهای قدیم'!! نه اینترنت بود،نه تلفن فقط نگاه بود، رو به رو، چشم در چشم!! به همین خلوص! به همین کیفیت!! به همین سادگی ...!!! به همین خوشبختی..!!!! 

پسندیده شده توسط