فرهنگ یعنی... بپذیریم که وجود هر کس دو بخش دارد: اول چیزهایی که انتخاب خودش نیستند و به طور طبیعی به او داده شدند و نباید مسخره شوند (مثل صورت،اسم،فامیل،نژاد و ...) دوم چیزهایی که انتخاب خودش هستند و به ما ربطی ندارند.
دیدگاه
gerdoo

اجی بلایک پستامو

1395/05/27 - 22:12 توسط Mobile
gerdoo

دوس داری تو چالش عکس پروفایل باشی؟

1395/05/27 - 22:13 توسط Mobile

پسندیده شده توسط