حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است دلی که باید بدست می آوردیم ونیاوردیم دلے راکه شکستیم و رهاکردیم دلهای غمگینی که بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم خدا از هرچه بگذرد ازحق الناس نمیگذرد...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط