مادربزرگم همیشه میگفت: قلبت ک بی نظم زد..بدون عاشقی اشکت ک بی اختیار سرازیر شد...بدون دلتنگی شبت ک بی خواب گذشت...بدون نگرانی روزت ک بی شوق اغاز شد...بدون ناامیدی سینت ک بی جا اه کشید..بدون ک پرحسرتی دلت ک بی دلیل گرفت...بدون ک تنهای
دیدگاه
armineh_j

عجب مامان بزرگ روشن فکری

1395/03/30 - 22:36
armineh_j

صبا درس میخونی؟؟؟؟

1395/03/30 - 22:42

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط