متفاوت بودن بهتر از احمق بودن است

پسندیده شده توسط