قایقی خواهم ساخت....
دیدگاه
delaram76

 قایقی خواهم ساخت...

قایقی خواهم ساخت...خواهم انداخت به آب...دور خواهم شد از این خاک غریب...که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق
قهرمان را بیدار کند...قایق از تور وتهی...ودل آرزوی مروارید...همچنان خواهم راند...نه به آبی دل خواهم بست
نه به دریا-پریانی که سر از آب بدر می آرند...و در آن تابش تنهایی ماهیگیران...می فشانند فسون از سر گیسوهاشان
همچنان خواهم راند...همچنان خواهم خواند...دور باید شد دور...مرد آن شهر اساطیر نداشت...زن آن شهر به سرشاری یک خوشه ی انگور نبود
هیچ آیینه تالاری سر خوشی ها را تکرار نکرد...چاله آبی حتی مشعلی را ننمود...دور باید شد دور...شب سرودش را خواند
نوبت پنجره هاست...همچنان خواهم راند...همچنان خواهم خواند...پشت دریا ها شهری ست...که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
بام ها جای کبوتر هایی ست که به فواره ی هوش بشری می نگرند...دست هر کودکده ساله شهر شاخه ی معرفتی ست
مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند...که به یک شعله به یک خواب لطیف...خاک موسیقی احساس تو را می شنود
و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد....پشت دریا ها شهری ست...که در آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحر خیزان است
شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند....پشت دریا ها شهری ست!

قایقی باید ساخت...

1394/12/12 - 16:09
Hossein1

قرص ضد تهوع هم بخور دریا زده نشی

1394/12/12 - 16:11
delaram76

باش...یه روان گردانم جای تو میندازم بالا....

1394/12/12 - 16:12
Hossein1

دمه شما گرم به جای منم روم به دیوار هم برو

1394/12/12 - 16:15

پسندیده شده توسط