خدا " تو " را که می آفرید حواسش پرت آرزو های من بود ! شدی همان آرزوی من ...!

پسندیده شده توسط