آرام باش تفکر کن توکل کن سپس آستین ها را بالا بزن، آنگــاه دستان خــــدا را می بینی که زودتر از تو دســـت به کار شده اند...!!!

پسندیده شده توسط