: حاج آقا...! من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسی در حال دزدیدن کفش اوست، می تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛ درست است حاج آقا؟! حاج آقا گفت: درست است آقا. نمازی که در آن حواست به کفشت است، اصلاً باید شکست!!!

پسندیده شده توسط