سرزمینِ من پر است از مردانی که دیگر نگاهشان، بوی امنیت نمی دهد! مردانی که دیگر نه عشق را می شناسند نه مردانگی را!!! ای مردِ سرزمینِ من...!!! ؛ مــــــــــــرد باش، تا بانویت، تو را پرستش کند! تا کم شود آمارِ طلاق و خیانت و بد دلی؛ مردباش...، مـــــــــرد باش تا افتخارم باشی!

پسندیده شده توسط