زندگی چرخــــــش ثانیه هاست♥ زندگی پر زدن شاپــرکی ست♥ زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست♥ زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنهی♥ زندگی خالی نیست ، خــــدا هست ، عشــــــق هست ، امیــــد هست... ♥♥

پسندیده شده توسط