روباه گفت ...... آدم ها برای بدست آوردن وقت ندارند.همه چیز را همینطور آماده وحاضر از دکان ها میخرند.اما چون دکانی نیست که دوست معامله کنند آدم ها مانده اند بی دوست.....

پسندیده شده توسط