لحظه ها میگذرد...آنچه بگذشت .نمی آید باز...قصه ای هست.که هرگز دیگر...نتواند شد آغاز...سهراب سپهری

پسندیده شده توسط