چهل سپیده است که سپیدار غم در دل شیدائیان ریشه کرده و فراق یاران عاشورا، اشک در فرات ارادت جاری کرده است. اربعین، یادمان روزهای است که خورشید را فراز نیزه های جهل دیدیم و بر مظلومیت حسین (ع)و اهلبیتش گریستیم. این روز، تذکار آنانی است که حق نمایان، سلاح باطل گرفتند و بر روشنای حقیقت شوریدند.

پسندیده شده توسط