میـخواستَم اَز همین جا بـه شوهر آیندم که کنار دوست دختر نِکبَتش نشسته بگَم: دهنت سرویس..!!! کصافد آشغـال من تنهام<img src=(" title=":((" /> اگـه واسش چیزی بخری نِمیبَخشَمِت عوضی:( پـولامونو خرج نکن... خو اون پولا مـالِه منم هسن میمون<img src=(" title=":((" />

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط