از بس گوشیم دستمه . . . می ذارمش زمین گریه می کنه بی تربیت بغلی شده