سلام دوستان خوبم از شخصي مجربي پرسيدند بدترين و سخترين موقع براي يك مرد كه مرد را درمانده و بيچاره كند چه موقع است؟ اين شخص اندكي تأمل كرد و گفت: سخترين موقع براي مرد آن زمان و موقعي است كه باران به شدت ببارد و سقف خانه ي شخص ترك ورداشته باشد و آب چكه كند ازطرف ديگر در اين موقع طلب كاراش دم در آمده طلب خودرا بخواهند و از طرف سوم در همين موقع زنش را درد زايمان گرفته باشد، اين موقع سخت ترين است. آيا واقعا چنين است؟

پسندیده شده توسط