هرکس از مردمان که بخواهد را روزی میدهیم هر کس بخواهد را هدایت میکنیم هر کس که بخواهد حکمت و علم جدید میدهیم هنوز فرصت آن نرسیده که بخواهید؟ کمی اندیشه کنید سپس بنهایت را طلب کنید{-35-}{-29-}

پسندیده شده توسط