هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا (خیام از طرف من گفته){-29-}{-35-}{-36-}

پسندیده شده توسط