روزی زﻧﯽ از ﯾﻪ ﺣﻘﻮق دان ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﻦ زن دوم ﺑﮕﯿﺮن
ﺣﻘﻮق دان ﮔﻔﺖ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن زن دوم ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﺸﻦ ...

از.ماست ک بر ماست.

"سيمين دانشور"
دیدگاه
hsamzikirishika

afarin b simin :O
zendeid shomam hanoz mes ma :o
slm

1394/04/23 - 00:20
amol

سلام ...
باران خانم ...!!!!!

1394/04/23 - 05:55 توسط Mobile
mmmmmmm

اره شکر خدا هنوز زنده ام.سلام..بلی
..

1394/04/25 - 10:36 توسط Mobile
paniz

سلااااااام مامانی خوبی؟ دلم برات خیلی تنگ شده فق فق فق فق

1394/05/4 - 11:53
mmmmmmm

پاااااااانیذ.......چطوری دختر؟هیچ معلومه کجایی؟؟؟؟

1394/05/4 - 23:03 توسط Mobile
mmmmmmm

پاااااااانیذ.......چطوری دختر؟هیچ معلومه کجایی؟؟؟؟

1394/05/4 - 23:04 توسط Mobile
mmmmmmm

پاااااااانیذ.......چطوری دختر؟هیچ معلومه کجایی؟؟؟؟

1394/05/4 - 23:05 توسط Mobile

پسندیده شده توسط