اگه زندگیت ته کشید بشین با ته دیگش حال کن ! هی نشین بگو به آخرش رسیدم.
دیدگاه
mirm771

بروس لی رو خیلی خوب اومدی(مهدی یهویی تو پروفایلت)

1394/04/1 - 22:27

پسندیده شده توسط