چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست هرجا نگری جلوه گه شاهد غیب است اورا نتوان گفت کجاهست و کجا نیست

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط