خورشید به ما می آموزد : فاصله مو نو با آدما رعایت کنیم نه اونقد نزدیک که بسوزن نه اونقدر دور که سرد بشن!!!!!

پسندیده شده توسط