روز اول با خود گفتم / دیگرش هرگز نخواهم دید / روز دوم باز می گفتم / لیک با اندوه و با تردید / روز سوم هم گذشت اما / بر سر پیمان خود بودم / ظلمت زندان مرا می کشت / باز زندان بان خود بودم / آن منِ دیوانه ی عاصی / در درونم های و هوی می کرد / مشت بر دیوار ها می کوفت / روزنی را جستجو می کرد / می شنیدم نیمه شب در خواب / های های گریه هایش را / در صدایم گوش می کردم / درد سیالِ صدایش را / شرمگین می خواندمش بر خویش / از چه بیهوده گریانی ؟! / در میان گریه می نالید / دوستش دارم ، نمی دانی ؟! / روز ها رفتند و من دیگر / خود نمی دانم کدامینم / آن منِ سرسخت مغرورم ؟! / یا منِ مغلوب دیرینم ؟! / بگذرم گَر از سر پیمان / می کشد این غم دِگر بارم / می نشینم شاید او آید / عاقبت روزی به دیدارم...
پیوست عکس:
download.jpg
دیدگاه
banoomah

عاشق این شعرم
لااااااااااایک

1394/03/21 - 17:25
abolfazl313

اصلا داغونم کرد

1394/03/24 - 10:16

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط