خیلی دردناکه، بزرگ مردان روحتون شاد تا عمر داریم مدیون مردونگی و غیرتتون هستیم... یکی از شهدای غواص که با دست بسته زنده به گور شدن.
پیوست عکس:
11391720_371824033015639_6291391401869897480_n.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط