بجای انکه وابسته باشیم دلبسته باشم!!!.....کافیست: قبل از هرچیز در دوست داشتن ها و دوست داشته شدن هایمان صادق باشیم...!!!
دیدگاه
banoomah

دلبستگی و وابستگی هر دو سوهان روح ادمیست
بکوش فقط دوست بداری
همه را
همانطور که هستند

1394/03/12 - 08:57

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط