پارس را پاس بداریم...چشم...پس شما بگو به جای " موبایل،تلویزیون،تلفن و... " چی بگیم؟!!{-31-}{-31-}{-31-}
دیدگاه
m-b

موبابل: تلفن همراه
تلویزیون: صفحه نماش
تلفن : ......
:)

1394/03/10 - 14:35

پسندیده شده توسط