خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم که از نبودنم به وجد نیاید بنده ای!
پیوست عکس:
40-Distance.jpg

پسندیده شده توسط