بگذار بگذرم ...عادت نکن به من! تغییر میکنم ...دلگیر می شوی! بگذار بگذرم...من با زمین بدم! افسرده میشوم...افسرده میشوی! بگذار بگذرم... پایم که بسته شد،من هرز میروم... تو غصه میخوری...من غصه میخورم! دستم که بند خورد...بد خلق میشوم، آزرده میشوی... بگذار بگذرم...بگذار بگذرم اینجور بهتر است من خاطر تو را...مخدوش میکنم تو اهل ماندنی...من بی قراری ام ژولیده میشوی...بگذار بگذرم من اهل نیستم...اهلی نمی شوم من ناگواری ام...من بیگداری ام تو هیبت درخت...من باد رهگذر ما را نمیشود...بگذار بگذرم{-15-}{-60-}{-31-}
دیدگاه

پسندیده شده توسط