دوستان خوبم سلام . در اندرون من خسته دل ندانم كيست كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست