ماه من... غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید با نگاهت به خدا چتر شادی باز کن و بگو با دل خود که خدا هست خدا...
پیوست عکس:
wbMB6lNvJy.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط