من به فرداهای تو به آبی آسمان به سبزی نگاه باران من به روزی که دوباره کوچه ها می خندند من به آغازی بر یک پایان یقین دارم ... دلتنگ مشو زندگی بر مدار امید می چرخد.
پیوست عکس:
744554_0igTNTc8.jpg
دیدگاه
ayda

مـن در ایـن خلـوت خـاموش سکـوت
اگـر از یـاد تـو یـادی نکنـم ... مــی شــکنـم

سهراب سپهری

1394/01/29 - 11:18
mmmmmmm

دهانم از کلمات ریزو درشت پر است .... کلماتی که می خواهند مشتاقانه به سوی تو بیاییند

اگر هیچ گلی ندارم که تقدیمت کنم ٫ از دانه های شیرین باران گردنبندی درخشان می سازم و

به گردنت می اندازم ....

از رویاهایم دستکشی می بافم تا بادهای سرد ٫ انگشتانت را نیازارند .!!نمی خواستم مثل بوسه ها فراموش شوم .

نمی خواستم مثل ابرهای تیره باشتاب از بالای سرت بگذرم

نمی خواستم برف پاکن ها نفسهای گرمم را از روی شیشه ها محو کننند ...!!

نمی خواستم از پشت بام خورشید پایین بیافتم ..!!!

1394/01/31 - 19:55
manouchehr

لاییییییییییک

1394/02/1 - 15:56

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط