در بــ☯ــاور آمدنــ♡ــت در جــ☯ـــاده های خیــــ♡ـــال به هر ســ☯ـــو میــــــدومـــ و تـــــ♡ـــو را از هــــر عــابـــ☯ــر و رهگـ☯ـــذری می پرســ☯ـــم : او را نــدیــدیــد ؟؟؟؟ هــمـــه میگوینـــ☯ـــد : "♡او♡" دیــــ☯ـگــر کیست ؟؟؟ میـــگــویــم : اویــ♡ـی که شـبــیــــه هیـــچـ♡ـکس نـیستـــــ میـگـ☯ـویــنـد :دیـ❥ــوانـــ❥ــــه و مــیـ☯ـرونـــد . . . . . . میـبــیـنی ؟ برای خـــود اســـم و رســمــی بــرپــا کــــرده ام ! "دیــ❥ـــــوانـــ❥ــه"
دیدگاه
alialavi14

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ... ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ بلند...

1393/12/28 - 16:37

پسندیده شده توسط