مــَـن بـی تــو شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛ تـــو بــی مـَـن چــِـه خــواهــی کــــرد؟ اصـــلا” یــــادت هَستـــ کــِــه نیستــَـمــ …؟ به شـــــانه ام زدی ... تا برگشتم ، رفته بودی ... بی انـــصاف به یاد آوردن تنـهایی م شوخی قشنـــگی نبود ... !

پسندیده شده توسط