خدایـــــــــــــا ...! اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....
دیدگاه
exir

اگر بخواد لحظه ایی از ما غافل بشه میشیم مثل کسی که رفته تو خلا و لباس محافظش رو در اورده ... ما باید ببینیم چه کردیم که توجهش رو کمتر کرده

1393/12/14 - 23:20

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط