زندگی رویا نیست، زندگی زیباییست می توان بر درختی تهی از بار، زدن پیوندی می توان در دل این مزرعه ی خشک و تهی بذری ریخت می توان از میان فاصله ها را برداشت دل من با دل تو هر دو بیزار از این فاصله هاست!
دیدگاه
S-Ehsan

زیبا نوشتید!

1393/10/5 - 16:14

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط