آغوش پدرم می گفت که گرمای خورشید افسانه است
پیوست عکس:
father-and-son.gif

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط