خوندی باید داغ کنی : الّلّهًمٌ صِلّ عٍلّى مٌحًمٌدً وَآٍلّ مٌحًمٌدً وَعٍجُلّ فُرٍجُهًمٌ وَآٍلّعٍنً عٍدًوَهًمٌ

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط