یافتن پست: #hekayat

nili
nili
►روزی روزگـاری یـه نیلـوفری بـود رفـت استـراحت کنـه چـون هنـوز اثـرات امتحـان زبـان از تــــنش بـیرون نرفـته بـود...◄تـا حکـایتی دیگـر بدرود►
nili
nili
►روزی روزگـاری یـه نیلـوفری بـود سکتـه کرد...◄تـا حکـایتی دیگـر بدرود►
nili
nili
◄روزی روزگـاری یه نیلــــوفری بود حـوصلش پوکید و رفـت...►تـــا حکـایتی دیگـر بـدرود◄►
nili
nili
◄روزی روزگـاری نیلــوفر در فیس بـود و یـه پسـت گذاشـت مـرد از بـس تلنگـر زد و کـسی جوابـش رو نـداد...►تـــا حکـایتی دیگـر بـدرود◄►
6 دیدگاه · لینک
nili
nili
روزی روزگـاری یه نیلــوفری بود تو فیــس که حوصلــش سررفته بود و رفــت یه جــای دیگــه ببینه چه خــبره...►تــا حــکـایتـی دیگـر بـدرود◄►
8 دیدگاه · لینک

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ