یافتن پست: #MACAN_BAND

nili
nili
چجـــوری تو روم روت میشه نگــاه کنی یا اسممو صـــدا کنی خوب یادمـــه دورم زدی با این حــال یادم رفت سریع خــدا میدونه فقط چی گذشــته دورم تو دیگــه نذا پس ببرم حالــا که اومدی بمون تا تهش رفیــق نیمه راه نشو وسطـش تو این چند روز که حالــم بد بود میومــدم هر روز و فقط از دور نگــات میکردم میگفتم همـــش با خودم کــه … من بدجـــوری عاشقــشم کاش یکــم میشد عاشــقم میشد دور نمیشــد از من و دنیــام بدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشـــقمو پشت هم...هیشکی نیست اینحا غیر مـــن و تو حرفای دلمم گفتمو حالا دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم برو فقـــط دیگه عــــذابم نده میبینی که چقد اوضـــــام بده من بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولـــــم نده ساکــــت یه دو دقیقه گـوش بده این دل چی میگه دیــــوونه شده داد میزنه میگه که … من بدجوری عاشــقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیام بدجوری عاشقــشم وقت نشد بهش بگم نگیره دســـت کم عشقــمو پشت هــم...♥
makan-band-biography-05.jpg
3 دیدگاه · لینک
nili
nili
دسـتاتو میذاری رو قلبـم و میفهمـم بـا تـــو همـین آرامـ شو نمیگـیره جـاتو تـوی ایـن زندگـی نمـیخوام جـز چشـاتو...حـال منـو همیشـه مـی فهمـی از خـودم بهــتر میدونـی پـیشم بخـند کـه تـو آرومــم میکـنی خشکـی بشـم تو بـارونـم میکـنی حـالا حـال من بــهتره با تو زندگـیمم عـــالیه که بگذره بـــا تـو عشــــق تو شده دلــیل غـــرورم لحـــظه ای نبــوده که عاشــق تــو نبــودم بســتم کنــارت چشــم رو هــمه دنیا وقتی دارمــت مهــم نیســت همه دنـــیا بی حـــواس میشــم بــا یــه نگــاهت قـــلبم با همـــه ی وجــودش میخــوادت♥♥♥
29095025_364744584041503_4292680784260628480_n.jpg
nili
nili
بـدکـاری دستـم مـیدی از تـو دستـم مـیری مـیدونمـ آخـرشم مـــیمــونه بـام دلگــیری نمــیذاره تاثــیری رو دل تو از مـن اینکــه مــن وابســـتم تـــو بـــری میتـــرسم...مـــن واســـه چشمــات دل تنگـــم پــره میتــرسم بـــد شـــده انگـــاری حـــال مـــن نیســت اصلـــا...دوبـــاره ایــن قلـــب بی قـــراره آرومـ نــداره کــه طــاقت بیــاره نگــو کــه چشمــات دوســـم نــداره دوســـم نداره... بـدکـاری دستـم میدی...♥
25038326_768740029986710_3641430692690132992_n.jpg
10 دیدگاه · لینک
nili
nili
مــن خــود اونیــمـ کــه هرشــب بغضمــو قــورت میدمـ مــن شبــام سیــاه و تــاره روشنــایی واســه مــن فقــط خیــاله مــن خــوبی ندیــدم حتی خانــوادم مــیدن فریبــم مــن یــه جوون پــیر پــیرم کــهـ از همــه بریــده شــده اومیــدم وقتــی خــدا پشــتم بــود و ندیدمـ تــو ایــن پــاییزم تنــها و غریبــم مثلــه یــه جوونی که هیــچ ســودی نــداره حتــی افتــاده از چشــم خانــواده...نمــیدونمـ کــی دوستــمه کــی دشمــن نمــیدونم کـــی بــا منــه کی پــشتم وقــی مشکــلات نمیذارن بخــوابن اونوقــت بــابــام فکــر میکــنه مــن رو بــه رام تقصــیر اون نیســت مــن جوون بدیم جوونی کــه دنبــال پــول نیســت تمـــوم دنیاشـ اینــهـ کــه بــه هدفــش برسهـ همــش تــو فکــره نکنــنه ســرشکســته شــه...♥
10531518972398695989.jpg.png
nili
nili
جـــالب اینجاســـت میگــفتی تــو پیشــم بمــون هیچــوقت نــرو برگشــت ورق دل کنـــدیو نفــهمیدمـ پــس چــرا خواستــی منــو یـــه لحظــه نگــام کــن دل بـــده بــه ایــن دیوونــه ی خستــه صــدام کــن بگــو رفتنــت شــوخــیه یـــه دروغ محظــه دروغ محظــه...همیشــه حرفــت هســت همــش تــو ایــن خـــونه دل مـــن از دوریـــت میگیــره هــــی بهــــونهـ نمیـــشه پـــرتــش کـــرد ذهنـــمو دور از فکـــرت نمـــیشه ردش کـــرد کـــه درگیـــرم بـــآ عشقـــت...♥
images.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ